Główny Księgowy

  • Місцезнаходження:
  • Зарплата:
    до торгування
  • Опубліковано:
  • Категорія:
  • Крайній термін:
    26 February 2021

Wymagania niezbędne:
1)      obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3)      brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4)      posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5)      niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.);
6)      niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7)      spełnianie jednego z poniższych warunków:
a)      ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b)      ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c)      posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)      posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:
1)      doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych;
2)      znajomość regulacji prawnych z zakresu:
– ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów z zakresu prawa podatkowego,           ubezpieczeń społecznych, PFRON, ustawy Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych, ustawy o strażach gminnych (miejskich), ustawy o ZFŚS, przepisów płacowych;
3)      biegła obsługa komputera w tym:
–  znajomość programów księgowych: Księga, PFRON, CESARZ, r-VAT, bankowości  elektronicznej, GUS, platformy e-Faktura,
– znajomość programów: EXCEL, Microsoft Word, e-PUAP;
4)       umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych i innych;
5)       gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji;
6)       odpowiedzialność, terminowość, dokładność i samodzielność w wykonywaniu zadań;
7)       umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej;
8)       umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)      prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3)      dokonywanie wstępnej kontroli:
a)      zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b)      kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
4)      opracowywanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących rachunkowości;
5)       przestrzeganie dyscypliny finansowej;
6)       nadzorowanie całokształtu prac związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych wykonywanych przez pracowników;
7)       nadzorowanie przebiegu prac związanych z organizacją inwentaryzacji mienia jednostki i jej rozliczanie;
8)       sporządzanie sprawozdań finansowych oraz innych z zakresu działania jednostki;
9)       opracowywanie planu finansowego jednostki i jego zmian zgodnie z obowiązującymi procedurami;
10)     dokonywanie bieżącej analizy wykonania planu finansowego jednostki i bieżące informowanie kierownika jednostki o stopniu realizacji dochodów i
wydatków;
11)    kontrola prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym;
12)    zapewnienie prawidłowego i terminowego pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych oraz spłaty zobowiązań;
13)    kontrola obsługi jednostki w zakresie płac, ZUS, US;
14)    realizowanie zadań w zakresie  rachunkowości budżetowej, ewidencyjnej i sprawozdawczej dotyczących wykonania wydatków, PFRON, r-VAT, GUS.

Informacja o  warunkach pracy na stanowisku głównego księgowego:
1)      stanowisko: samodzielne;
2)      praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 16 Ustawy o pracownikach samorządowych –  od dnia 31.03.2021r.;
3)      jednozmianowy system pracy w pozycji siedzącej w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym;
4)      praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

VII.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Przemyślu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VIII.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)     list motywacyjny (własnoręcznie podpisany);
2)     cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz z danymi do kontaktu telefonicznego (własnoręcznie podpisane);
3)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe   (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
4)     kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem);
5)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych (własnoręcznie
podpisane);
6)     oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko  wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
(własnoręcznie podpisane);
7)    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;
8)    podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( załącznik
nr 1 do ogłoszenia);
9)   inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r. poz.1781 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
„ Przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282 z późn. zm.)”.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:
1.Termin: do 22.02.2021r.
2.Sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Straży Miejskiej w Przemyślu przy ul. Sportowej 8 lub przesłać za pośrednictwem  Poczty  Polskiej  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:  „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Straży Miejskiej w Przemyślu. Nie otwierać do 26 lutego 2021r. do godz. 9:00”.
3.Miejsce składania dokumentów:
Straż Miejska w Przemyślu
ul. Sportowa 8
37-700 Przemyśl

X. Informacja o naborze
Informacja o naborze na ww. stanowisko zostanie podana poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.smprzemysl.pl w zakładce BIP (oferty pracy).
Oferty, które wpłyną jako niekompletne lub po upływie ww. terminu, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data stempla pocztowego.

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap: nastąpi 26 lutego 2021r. o godz. 9:15 i będzie polegał na ocenie spełnienia przez kandydata wymagań formalnych oraz sprawdzenie, czy kandydat przedłożył wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

II etap: nastąpi 1 marca 2021r. o godz. 10:00 i będzie polegał  na rozmowie kwalifikacyjnej, która zdecyduje o wyborze kandydata.

Do drugiego etapu zostaną zaproszeni kandydaci (powiadomieni w formie telefonicznej), którzy spełnią wymagania formalne.
W toku rozmowy kwalifikacyjnej komisja oceni znajomość przez kandydata zagadnień z zakresu regulacji prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowisku głównego księgowego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.smprzemysl.pl w zakładce BIP (oferty pracy) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Straży Miejskiej w Przemyślu niezwłocznie po zakończeniu drugiego etapu i będzie upowszechniana przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w siedzibie Straży Miejskiej w Przemyślu przez okres 14 dni od dnia umieszczenia informacjio wynikach naboru na stronie internetowej www.smprzemysl.pl w zakładce BIP (oferty pracy), a po upływie tego terminu ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Термін дії цієї вакансії закінчився.
Font Resize