GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MEDYCE ZATRUDNI OSOBĘ NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

 • Lokalizacja:
 • Wynagrodzenie:
  do negocjacji
 • Opublikowano:
  10 miesiące temu
 • Kategoria:
  Zdrowie
 • Ostateczny termin:
  17 kwietnia 2020
 • Płeć:
  Mężczyzna, Kobieta, Inne

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na  zastępstwo

Przewidywany termin realizacji umowy: od kwiecień 2019 r. na czas nieobecności zastępowanego pracownika wynikajacy ze zwolnienia chorobowego

Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:

a) wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.2018 poz.1508) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

– posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

– ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

– do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • doświadczenie pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno- skarbowe,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.2018 poz.1508)
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( t.j.Dz.U.2018 poz.2096),
 • znajomość zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego i innych ustaw oraz rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,
 • biegła znajomość obsługi komputera ( Microsoft Office, Windows oraz programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej),
 • nieposzlakowana opinia.

b) wymagania dodatkowe :

 • cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,
 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 • samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a) zadania główne:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pracy pomocy osobom potrzebującym,
 • wydawanie decyzji w zakresie świadczeń z pomocy społecznej,
 • świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej,
 • organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej tzn. zawieranie kontraktów socjalnych, wsparcia w pełnieniu społecznej aktywnej roli i integracji w środowisku osobom korzystającym z pomocy społecznej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych,
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 • współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenia ubóstwa,
 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
 • współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem,

b) zadania dodatkowe:

 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • współpraca z działem księgowości oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
 • realizację innych zleconych zadań wynikających z działalności Ośrodka.

Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV ( życiorys),

c) świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy,

d) dokument poświadczający posiadane wykształcenie,

e) inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, opinie
i referencje,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa

przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji

państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów

lub za przestępstwa skarbowe,

g) zgoda na przetworzenie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji- zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2018 poz.1260),

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika

socjalnego.

Oferty należy składać bezpośrednio w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Medyce. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (16) 671-53-75  wew. 25.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informuję że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce (GOPS), reprezentowany przez Kierownika Ośrodka, zsiedzibą: Medyka 159,                37-732 Medyka, tel. 16 671-53-75.
 • W GOPS wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym jest możliwy kontakt za pomocą adresu: rodo_medyka@medyka.itl.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracownika socjalnego.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynika z 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie określonym art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pozostałe dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani ujawniane innym podmiotom. Informacja o wynikach naboru wzakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania będzie udostępniania na stronie BIP Urzędu Gminy Medyka, oraz na tablicy ogłoszeń GOPS i Urzędu.
 • Dane osobowe osób przyjętych do pracy odkładane będą do akt osobowych i przetwarzane według odrębnych przepisów wynikających z prawa pracy, natomiast dane osób nieprzyjętych będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, a także w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .
 • Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 116 ustawy o pomocy społecznej jest niezbęde, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pani/Pana pozostałych danych jest dobrowolne.
 • GOPS nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Font Resize
Contrast