Inspektor Nadzoru Do spraw: budowy i ochrony drogowych obiektów inżynierskich w Oddziale GDDKiA w Rzeszowie

 • Місцезнаходження:
 • Зарплата:
  до торгування
 • Тип вакансії:
  Pełny etat
 • Опубліковано:
 • Категорія:
  Administracja Biurowa
 • Крайній термін:
  23 September 2023
 • Стать:
  Чоловік, Жінка, Інший
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze działalności związanej z obiektami inżynierskimi
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane bez ograniczeń wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca,komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe mostowe lub drogowo-mostowe lub budowlane,
 • przeszkolenie w zakresie projektowania i nadzoru nad wykonywaniem antykorozyjnych zabezpieczeń stalowych oraz antykorozyjnych zabezpieczeń na konstrukcjach betonowych,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Znajomość procedur FIDIC,
 • Znajomość sieci drogowej oraz podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału.

Pracownikom oferujemy:
–   stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte
i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
–  dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
–   trzynaste wynagrodzenie,
–   ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
–   skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
–   pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
–   dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
–   możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

 

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

– praca w terenie,

– praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
–   praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
–   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
–   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • kopia uprawnień budowlanych w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • kopia zaświadczenia o przynależnośći do OIIB
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Aplikuj

do 4 października 2022

na adres:

•   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów
lub pocztą elektroniczną na adres rzeszow.rekrutacja@gddkia.gov.pl

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

17 8534071 wew. 260
 • Dokumenty należy złożyć do: 04.10.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Font Resize