Specjalista Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Składnica Akt

 • Lokalizacja:
 • Wynagrodzenie:
  do negocjacji
 • Opublikowano:
  2 miesiące temu
 • Kategoria:
  Administracja Biurowa
 • Ostateczny termin:
  27 września 2023
 • Płeć:
  Mężczyzna, Kobieta, Inne
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych znajdujących się na stanie Kancelarii Tajnej w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji niejawnych
 • Wytwarzanie, przetwarzanie, przekazywanie i przechowywanie informacji niejawnych obejmujące przyjmowanie dokumentów niejawnych spoza jednostki, udostępnianie dokumentów w ramach jednostki, wytwarzanie nowych dokumentów, modyfikacja już istniejących.
 • Archiwizowanie dokumentów niejawnych znajdujących się w Kancelarii Tajnej przekazywanych do Archiwum i Składnica Akt, przygotowywanie do brakowania dokumentacji kat. BC
 • Zapewnienie należytej ochrony materiałom niejawnym znajdującym się w kancelarii; powiadamianie adresata o otrzymaniu dokumentu niejawnego; przekazywanie lub udostępnianie, za pokwitowaniem dokumentów niejawnych do właściwych jednostek lub komórek organizacyjnych oraz egzekwowanie ich zwrotu.
 • Rozliczanie wszystkich pozycji wprowadzonych w urządzeniach ewidencyjnych; sporządzanie wykazów dokumentów niejawnych pobranych z kancelarii przez funkcjonariuszy lub pracowników komórek organizacyjnych.
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy Praca w administracji publicznej
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Znajomość przepisów OIN i umiejętność ich interpretacji, organizowanie pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
ODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata Praca w pionie Ochrony Informacji Niejawnych
 • Szkolenie z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych
 • Specjalistyczne Szkolenie z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzone przez ABW
 • poświadczenie bezpieczeństwa dopouszczające do klauzuli „Ściśle Tajne”
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
Ośmiogodzinny system pracy. Ponad połowa dobowego czasu pracy to praca przy monitorze ekranowym, przy sztucznym i naturalnym oświetleniu.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

Test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od:2022-11-01
Font Resize
Contrast