Starszy inspektor – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 • Lokalizacja:
 • Wynagrodzenie:
  do negocjacji
 • Opublikowano:
  4 miesiące temu
 • Kategoria:
 • Ostateczny termin:
  19 lutego 2021
 • Płeć:
  Mężczyzna, Kobieta, Inne

WARUNKI PRACY

 • Praca w siedzibie urzędu i w terenie – wykonywanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
 • Nietypowe godziny pracy (praca w systemie zmianowym),
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • Praca w pozycji wymuszonej – siedzącej,
 • Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • Stanowisko pracy mieści się na I piętrze,
 • Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach – 1-piętrowy budynek, brak windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w kontrolach podmiotów korzystających ze środowiska, w celu ustalenia stanu faktycznego i zapewnienia przestrzegania wymagań prawnych.
 • Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych. Samodzielne przygotowywanie projektów decyzji, wystąpień i zarządzeń pokontrolnych oraz innych dokumentów lub zbiorczych opracowań w celu załatwienia sprawy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 miesiące w obszarze stosowania przepisów z zakresu ochrony środowiska
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy o odpadach
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo wodne
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie lub referencje dot. stażu i wolontariatu, zakresy obowiązków lub inne dokumenty, z których wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania)
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.03.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów
  Z dopiskiem: „Rekrutacja – Przemyśl”

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów, tel.: (17) 854 70 64
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wios.rzeszow.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
   • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie.

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej https://bip.wios.rzeszow.pl/praca-w-wios/zatrudnienie/wzor-oswiadczenia/).

Kandydaci, których oferty spełniły wymagania określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną (na adres e-mail) o formie, miejscu i terminie dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji, nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty te podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Dokumenty aplikacyjne kandydatów wymienionych w protokole naboru, ale nie zatrudnionych, podlegają komisyjnemu zniszczeniu nie wcześniej niż po upływanie 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Metody i techniki stosowane w naborze:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy:

– pisemny – w przypadku zakwalifikowania więcej niż 10 kandydatów,
– ustny – w przypadku zakwalifikowania mniejszej liczby osób – podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

 • rozmowa kwalifikacyjna.

Planowany termin zatrudnienia: marzec 2020 r.
Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod nr tel.:
17 854 38 41 wew. 314.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Font Resize
Contrast