Statystyk Do spraw: do spraw analizy, metodologii i autor badania w Dziale Metodologii i Zintegrowanych Badań w Zakresie Podróży ( Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej)

 • Місцезнаходження:
 • Зарплата:
  до торгування
 • Опубліковано:
 • Категорія:
  Administracja Biurowa
 • Крайній термін:
  26 September 2023
 • Стать:
  Чоловік, Жінка, Інший
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • Bierze udział w opracowywaniu wyników badań przy zastosowaniu matematycznych metod estymacji,
 • Współpracuje przy przygotowywaniu założeń do systemów informatycznych do gromadzenia, przetwarzania, analizowania i opracowywania danych wynikowych z badania rezydentów,
 • Analizuje wyniki uzyskane z badań z zakresu podróży
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Rzetelność
 • Kreatywność
 • Umiejętność współpracy,
 • Umiejętność efektywnej komunikacji interpersonalnej i pisemnej
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wystąpienia publiczne
 • Umiejętność wykorzystywania wiedzy i doskonalenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Wiedza z zakresu statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego
 • Znajomość programów: Microsoft Excel, Microsoft Access
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe matematyczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w zakresie prowadzenia analiz
 • Znajomość programu RStudio

oferujemy:

 • Stabilna praca
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Stałe wynagrodzenie,
 • Dodatek stażowy za wieloletnią pracę w wysokości 5% do 20%                 wynagrodzenia zasadniczego,
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • Możliwość dokształcania się i podnoszenia  kwalifikacji zawodowych,
 • Możliwość indywidualnego rozkładu czasu pracy,
 • Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą Urzędu (praca zdalna),
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Dofinansowanie do zakupu okularów,
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • Oferta grupowego ubezpieczenia pracowniczego.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w siedzibie Urzędu,
 • Praca biurowa,
 • Praca przy monitorze ekranowym,
 • Możliwe delegacje krajowe i zagraniczne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Użytkowanie sprzętu biurowego,
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • W budynku znajduje się winda,
 • Przed budynkiem od strony ul. Kopernika znajduje się winda dla wózków inwalidzkich.

 

 • Zachęcamy do przesyłania tylko tych dokumentów, które są wymagane w ofercie.
 • Oferty złożone lub nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia,
 • W ofercie należy podać numer ogłoszenia oraz stanowisko na które składana jest oferta.
 • Oświadczenia muszą zawierać datę i własnoręczny czytelny podpis kandydata – w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
 • W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.
 • Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym jeśli mają być brane pod uwagę muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.
 • Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego,
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru,
 • W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagane w ogłoszeniu dokumenty powinny być przesłane w formie skanów, a następnie oryginały własnoręcznie podpisanych dokumentów, winny być dostarczone do Komisji nie później niż w dniu osobistej prezentacji.
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “ogłoszenie nr 106890”
na adres:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie
ul. Jana III Sobieskiego 10
35 – 959 Rzeszów
Dokumenty aplikacyjne mogą być składane również w formie elektronicznej na Platformie ePUAP (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /3599kkchr7/SkrytkaESP ) albo poczty elektronicznej na adres RekrutacjeUSRZE@stat.gov.pl . Dokumenty składane przez ePUAP muszą być opatrzone podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

17 8535210 wewn. 304 lub 305
 • Dokumenty należy złożyć do: 10.10.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Font Resize