Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego karierazpwsw.pl

obowiązuje od 8 kwietnia 2018 r.

DEFINICJE

Portal Internetowy – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością PWSW  i dostępna pod adresem www.karierazpwsw.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują PWSW. Portal prowadzony jest przez Akademickie Biuro Karier PWSW.

Usługodawca – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejską w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-22-13-669, REGON: 651431983

Użytkownik – każda pełnoletnia osoba, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych w ramach portalu oraz usług dostępnych w portalu PWSW. Użytkownik może samodzielnie modyfikować zakres Usług za pomocą odpowiednich ustawień w Ustawieniach (rola – uprawnienia).

 

Gość/Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usług oferowanych przez Portal Internetowy, które nie wymagają założenia Konta.

 

Ustawienia (rola – uprawnienia) – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym na samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

 

Ochrona wizerunku – imię, nazwisko i cześć Użytkownika w rozumieniu art. 23 Kodeksu Cywilnego.

Partner – każdy podmiot współpracujący z PWSW na podstawie stosownej umowy;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Internetowym, umożliwiające w szczególności:

 1. a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez ABK PWSW lub Partnerów,
 2. b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Portalu Internetowego mechanizmów informatycznych,

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika niezalogowanego, służący do założenia Konta.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Portalu Internetowego. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami

Profil – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  a. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług,
  b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
  c. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców.
 2. Usługodawca w Portalu Internetowym nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
  3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
  4. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych przez Portal Internetowy, które nie wymagają założenia Konta.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
 3. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu: (a) loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła.
 4. 4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego albo dokonanym Usługodawca tworzy Konto o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika adresowi poczty elektronicznej. Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłany jest mail aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia Konta. Jeżeli we wskazanym przez Usługodawcę okresie Użytkownik nie dokona potwierdzenia założenia Konta, nie będzie miał do niego dostępu i nie będzie mógł korzystać z Usług, które wymagają założenia Konta.
 5. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
 6. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.
 7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Portalu Internetowego lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 8. Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
 9. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.
 10. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. W rozsądnym czasie po zawarciu umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Usługodawca przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku.

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:

 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies.

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKÓW I USŁUGOBIORCÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 3. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu,
 4. wysyłania komunikatów technicznych, prawnych związanych z funkcjonowaniem Usług.
 5. odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany narusza Regulamin,
 6. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, poprzez zmianę Regulaminu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Portalem, z tytułu których Użytkownikowi lub Użytkownikowi niezalogowanemu nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 8. Użytkownik ma możliwość zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta, w tym Ustawień i zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
 9. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Portalu swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, lub wykorzystywany będzie w celu identyfikacji Użytkownika, lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy.
 10. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworów. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
 11. Niezależnie od ust. 5 powyżej, w przypadku utrwalenia Wizerunku w ramach Utworu będzie on zwielokrotniany i rozpowszechniany przez Usługodawcę na polach eksploatacji określonych w ust. 6 powyżej.
 12. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
 13. podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
 14. publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
 15. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
 16. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Portalu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
 17. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Portalu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników lub Użytkowników niezalogowanych,
 18. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 19. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisów. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.
 20. Niezależnie od postanowień ust. 8 powyżej Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego, zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca oraz Użytkownik i Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w ramach korzystania z Serwisów i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
 4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 5. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 6. treści udostępniane przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 7. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego,
 8. utratę przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego,
 9. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
 10. podania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
 11. nieprzestrzeganie przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego postanowień Regulaminu.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Każdy Użytkownik i Usługobiorca ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności jest dostępna w zakładce Polityka Prywatności do niniejszego Regulaminu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. a) oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
 2. b) przedmiot reklamacji,
 3. c) okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
 5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:
 6. na adres Usługodawcy: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejską w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6
 7. za pośrednictwem dostępnego w Portalu formularza, lub
 8. na adres poczty elektronicznej: pomoc@karierazpwsw.pl.
 9. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 

 1. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

 1. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie: Polityka prywatności

 

WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU

Dostęp i korzystanie z Portalu (Usług) możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Portalu niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z Usług Portalu sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik niezalogowany poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 3. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy lub mailowo na adres: pomoc@karierazpwsw.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług można również złożyć przy wykorzystaniu formularza.
 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:
 5. naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego istotnych postanowień Regulaminu,
 6. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 7. umieszczania w Portalu lub w Koncie przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 8. wykorzystywania przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
 9. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta,
 10. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje bezterminowo.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
  a. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  b. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  c. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Portalu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
  d. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Portalu oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Portalu.
 3. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 4. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.
 5. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1
WYKAZ I OPIS USŁUG

 1. Usługi dostępne dla Usługobiorców

Konto, za pomocą którego Użytkownik przechowuje swoje oraz korzysta ze wszystkich, aktualnie dostępnych funkcjonalności Konta.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Konta może być uzależnione od:

 1. wypełnienia określonych pól w Koncie – w takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się wyraźnie oznaczyć wymagane pola, które odpowiadają za przypisanie właściwej roli użytkownikom, tj. Administrator, Redaktor, Gość, Użytkownik z rolą „Pracodawca”, Użytkownik z rolą „Pracownik”.
 2. zamieszczenia stosownych plików w określonym przez Usługodawcę formacie i nie większych niż określony przez Usługodawcę limit wielkości zamieszczanych plików,
 3. podania odpowiednich treści i formy danych, które muszą być adekwatne do określonej przez Usługodawcę specyfiki i przeznaczenia danych.

 

Funkcjonalności Konta

 1. a) Administrator

1)         Wyszukiwania użytkowników przy użyciu wbudowanej wyszukiwarki,

2)         Przeglądania listy użytkowników,

3)         Weryfikacji użytkowników,

4)         Nadawania/odbierania/ użytkownikowi uprawnień,

5)         Aktywacji/dezaktywacji konta użytkownika,

6)         Zarządzanie tłumaczeniami,

7)         Zarządzanie częstotliwościami wykonywania automatycznych procesów przez serwer, tj. wysyłanie maila z reaktywacją konta, czyszczenie kosza wiadomości, czyszczenie danych usuniętych użytkowników, wysyłanie partii newslettera

8)         Wyszukiwania pracodawców przy użyciu wyszukiwarki ,

9)         Sortowanie CV ze względu na kategorie,

10)       Przeglądanie listy pracowników (studentów/absolwentów) z oznaczeniami jako wyróżniony/niewyróżniony oraz widoczny/niewidoczny na platformie,

11)       Zamieszczanie ofert pracy, możliwość ich przeglądania w podziale na kategorie,

12)       Dostępu do baza porad i dobrych praktyk.

 

 1. Redaktor – ma wszystkie uprawnienia administratora, prócz uprawnień związanych z dostępem do kodu Platformy multimedialnej. Redaktor zarządza sekcjami Platformy multimedialnej, administruje nimi bez ingerencji w wygląd i funkcjonowanie. Jego rola jest merytoryczna i nie dotyczy procesów serwerowych/bazodanowych.

 

 1. Gość/Użytkownik niezalogowany – posiada uprwnienia
 • Przeglądania zawartości całej Platformy bez możliwości interakcji z innymi użytkownikami i obiektami w systemie. Aby zachęcić Gościa do rejestracji, niektóre informacje będą ukryte, tj. zadeklarowane warunki zatrudnienia,
 • Przeglądania listy oraz szczegółów ofert pracy,
 • Przeglądanie zasobów bloga,
 • Dostępu do baza porad i dobrych praktyk.
 • Filtrowanie wyników wyszukiwania.

 

 1. Użytkownik z rolą „Pracodawca”

 

1)         Zamieszczanie ofert pracy, wraz możliwość przeglądania w podziale na kategorie,

2)         Określać indykacyjne warunki świadczenia ogłoszenia (w szczególności: wynagrodzenie, miejsce pracy, czas),

3)         Zamieszczanie materiałów informacyjnych o Przedsiębiorstwie,

4)         Możliwość odbierania i wysyłania Wiadomości do Redaktora (opcjonalnie Administratora) oraz do Pracownika,

5)         Sortowanie CV ze względu na kategorie,

6)         Dostępu do baza porad i dobrych praktyk.

 

 1. Użytkownik z rolą „Pracownik”

 

 1. Skorzystanie z Użytkownik z rolą „Pracownik” możliwe jest wyłącznie po uzupełnieniu przez Użytkownika w Profilu danych osobowych. Użytkownik z rolą „Pracownik” polega na wygenerowaniu, w oparciu o podane przez Użytkownika informacje CV (w tym w formacie PDF), umieszczenie danych w Profilu oraz przesłanie swojego profilowego CV w ramach wybranej przez Użytkownika rekrutacji.
 2. Użytkownik ma możliwość zapisania wybranych przez siebie ofert pracy w celu ich wyróżnienia na wynikach wyszukiwania i na podglądzie oferty pracy, jak również w celu ułatwienia dostępu do nich. Zapisane oferty pracy będą dostępne w dedykowanej zakładce w Koncie.
 3. Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi zapisanymi ofertami pracy za pośrednictwem Konta, w szczególności może je usuwać i przechowywać przy nich notatki. Usługodawca zachowuje prawo do usunięcia oferty z zapisanych ofert pracy wraz z terminem zakończenia publikacji oferty pracy w Serwisie.
 4. Użytkownik ma możliwość przechowywania historii aplikowania na oferty pracy.
 5. Użytkownik może udostępnić swój Profil lub CV zapisane w Koncie pracodawcom publikującym oferty pracy w Serwisie. Warunkiem skorzystania z Udostępniania Profilu przez Użytkownika jest: (i) podanie co najmniej następujących informacji w Profilu: minimum jednego wpisu w danych oraz (ii) wyrażenie zgody na Udostępnianie Profilu w Ustawieniach lub w innym miejscu wskazanym w Serwisach. Udostępnianie Profilu zostanie wyłączone, jeżeli Użytkownik cofnie zgodę na Udostępnianie Profilu. Cofnięcie zgody oznacza, że dane osobowe Użytkownika zawarte w Profilu nie będą dostępne dla pracodawców w systemach należących do Usługodawcy, nie wyklucza to jednak ich przetwarzania przez pracodawcę poza systemami Usługodawcy. Cofnięcie zgody na Udostępnianie Profilu nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W ramach Udostępniania Profilu Usługodawca informuje Użytkownika, za pomocą wiadomości e-mail przesyłanych na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, o aktywności pracodawców, w szczególności o poleceniu lub obejrzeniu Profilu Użytkownika przez pracodawcę oraz o odsłonięciu przez pracodawcę danych osobowych Użytkownika zawartych w Profilu, w tym w CV zapisanym w Koncie.
 7. W przypadku zainteresowania danego pracodawcy Użytkownikiem i chęci zaproszenia go do udziału w rekrutacji na określone stanowisko, Usługodawca informuje o tym Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej

 

Zarejestrowany użytkownik (student/absolwent, czyli przyszły Pracownik) przeglądający ma możliwość:

1)         Pełnej funkcjonalność uprawnień Gości (bez ukrytych informacji)

2)         Przeglądania ofert pracy w podziale na kategorie,

3)         Zapraszania innych użytkowników do platformy poprzez formularz i pluginy social mediów.

4)         Tworzenia i zarządzania swoim CV oraz wysyłania go do wybranych Pracodawców

5)         Przypisywać swoje CV do wybranych kategorii ofert pracy,

6)         Możliwość odbierania i wysyłania Wiadomości. W przypadku otrzymania wiadomości z wewnętrznego system użytkownik otrzyma powiadomienie na e-mail (forma przypomnienia). Użytkownik ma możliwości wysyłania bezpośrednich wiadomości do Pracodawców

7)         Skierowania CV do oceny przez pracowników ABK przed umieszczeniem go w bazie,

8)         otrzymanie informacji zwrotnej od pracowników ABK w celu ulepszenia CV oraz podpięcia go do właściwych kategorii,

9)         możliwość zapisania się do newslettera (otrzymywania informacji e-mail o nowych ofertach),

10)       Dostępu do bazy porad i dobrych praktyk.

Font Resize
Contrast